Brandi Bae 35:37
Sara St Clair 36:16
Sara St Clair 39:35