Kristi 00:22:45
Kristi 00:26:20
Samantha Sheridan 34:54